Statut

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DRAWY I BUKÓWKI

(przyjęty na Zebraniu założycielskim w dniu 29.05. 2021 roku)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Drawy i Bukówki  zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem w brzmieniu „TMDiB”

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miejscowość Wieleń , ul. Drawska 3/4  poczta  64-730 Wieleń
 2. Stowarzyszenie może powoływać koła, które działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§ 3

 • Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 • Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
  o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci,  oznak i znaków organizacyjnych
z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży.
 2. Propagowanie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz etyki wędkarskiej wśród wędkarzy.
 3. Działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.
 4. Zachowanie dziewiczego charakteru przyrodniczego rzeki Noteci , a w szczególności  rzek Drawy i Bukówki poprzez harmonizację ochrony przyrody z rozwojem turystyki rekreacyjnej, wypoczynkowej, rowerowej i wędkarskiej.
 5. Działanie na rzecz ochrony przyrody i rozwijania edukacji ekologicznej, w tym promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia.
 6. Działanie w celu odbudowania populacji ryb w rzekach Drawie i Bukówce, 
  a także restytucji zanikających gatunków ryb.
 7. Propagowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej.
 8. Zapewnienie i ułatwienie dostępu do wędkowania osobom niepełnosprawnym.
 9. Ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa.
 10. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami
  i podmiotami w zakresie ochrony wód i środowiska, a także popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji.
 11. Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju powiatów w dorzeczy Drawy i Bukówki

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Podejmowanie działań na rzecz kształtowania właściwego stosunku do środowiska, szerzenia zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony.
 2. Podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska.
 3. Podejmowanie działań dotyczących właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej.
 4. Zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu.
 5. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów
  i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska.
 7. Organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju.
 8. Inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi.
 9. Organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
 10. Przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władze samorządowe),
 11. Organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia.
 12. Organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym, turystycznym, sportowym, edukacyjnym oraz promocyjnym.
 13. Ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia.
 14. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i organizacjami z regionu.
 15. Propagowanie turystycznych i przyrodniczych walorów regionu.
 16. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych publikacji i wydawnictw.

.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników,
 3. honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i jest aktywnie zaangażowana w życie społeczności regionu.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju, zamieszkały zarówno poza granicami, jak i na terenie Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z przepisami prawa.

§ 10

 1. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która za pisemną zgodą swego prawnego opiekuna złoży wniosek do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkom uczestnikom przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego, poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym udziałem w wyborach władz Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
 3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. udziału w Walnym Zebraniu,
 2. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
 3. podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,
 4. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 5. legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia,
 6. do otrzymania zwrotu kosztów podróży i delegacji w związku z pełnioną funkcją we władzach Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Zarządu.

§ 14

Członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia decyzją w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§ 15

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą jego rejestracji stają się członkami zwyczajnymi.

§ 16

Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:

 1. pisemnej rezygnacji członka,
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 4. śmierci członka,
 5. rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 17

Członek uczestnik traci przynależność do Stowarzyszenia z takich samych przyczyn jak członek zwyczajny, a także po pisemnym wycofaniu zgody opiekunów prawnych.

§ 18

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

 1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
 2. pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
 3. rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 19

Członkom wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
 4. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

Walne Zebranie

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. ustalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. powoływanie i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
 4. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
 5. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 7. opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
 8. podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Walne Zebranie powinno odbyć się co najmniej raz w roku.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o terminie, miejscu
  i porządku obrad elektronicznie e-mailem lub telefonicznie na wskazany adres i numer telefonu co najmniej na 10 dni przed terminem.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 4. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

§ 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Zarząd

§ 25

 1. Zarząd składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy wybierają spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz
  w kwartale i zwoływane są przez prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania,
 3. opracowywanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
 7. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
 8. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał
  o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
 9. zawieranie umów,
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 11. powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. Upoważniony członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu
  z głosem doradczym.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 28

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Nie mogą pobierać z racji pełnienia swych funkcji jakiegokolwiek wynagrodzenia. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
 3. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i działalność gospodarczą
  w oparciu o obowiązujące przepisy.
 2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 31

Gospodarka majątkowa Stowarzyszenia zabrania w szczególności:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do wszystkich jego członków, członków władz i organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz
  i organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach;
 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz
  i organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz i organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich.

§ 32

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
 2. zapisy, darowizny,
 3. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
 4. wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
 5. wpływy z loterii i aukcji,
 6. dotacje budżetowe, w tym ze środków Unii Europejskiej, subwencje,
 7. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 8. inne wpływy.

§ 33

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 34

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności: w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia, w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę
  o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA