Nasze działania

Celem działania stowarzyszenia jest:

1)propagowanie idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży.

2)propagowanie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz etyki wędkarskiej wśród wędkarzy.

3)działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

4)zachowanie dziewiczego charakteru przyrodniczego rzeki noteci, a w szczególności rzek Drawy i Bukówki poprzez harmonizację ochrony przyrody z rozwojem turystyki rekreacyjnej, wypoczynkowej, rowerowej i wędkarskiej.

5)działanie na rzecz ochrony przyrody i rozwijania edukacji ekologicznej, w tym promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia.

6)działanie w celu odbudowania populacji ryb w rzekach Drawie i Bukówce, a także restytucji zanikających gatunków ryb.

7)propagowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej.

8)zapewnienie i ułatwienie dostępu do wędkowania osobom niepełnosprawnym.

9)ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa.

10)współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i podmiotami w zakresie ochrony wód i środowiska, a także popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji.

11)czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju powiatów w dorzeczy Drawy i Bukówki.